מכירת נכסים בכינוס

נכסים בכינוס המוצעים למכירה על ידי המשרד.

הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת קרוסלת סוסים

מוזמנות בזה הצעות לרכישת קרוסלת סוסים מסוג"Merry go round 7mt"  מתוצרת חברת SBF, בקוטר 7 מטר, מס' סידורי 01.19.010T.  להלן: ("הקרוסלה"), אשר מצויה במתחם המסחרי "מבנה" בצומת גן שמואל.

הקרוסלה נמכרת במצבה כפי שהיא (AS IS) ובאחריותו הבלעדית של המציע לבדוק את טיב הקרוסלה. ואין הח"מ אחראי למצבה הפיזי/מכני של הקרוסלה.

הצעות ניתן להגיש בכתב בלבד למשרדי הח"מ שכתובתו מטה, עד ליום 31.12.18 בשעה 16:00 על גבי טופס הצעה חתום בלבד אליו יצורפו המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת הח"מ והסכם מכר חתום על ידי המציע על כל נספחיו.

ההמחאה הבנקאית תושב למציע שהצעתו לא התקבלה ואילו במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

את נוסח טופס ההצעה ואת נוסח הסכם המכר ניתן לקבל על ידי משלוח פרטים, כתובת דוא"ל ומס' טלפון נייד לכתובת office@rl-adv.com או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם משרד הח"מ.

הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי והוא רשאי לחזור בו מההזמנה להציע הצעות ו/או לשנותה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה חדשה וכן לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים, כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם.

מכירת הנכס כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה בפר"ק 71318-10-18.

 עו"ד דורון ליברט,

בתפקידו כמפרק זמני של חברת סטארטגיים בע"מ, ח.פ. 515267110

בפר"ק (חיפה) 71318-10-18

רונן, ליברט ושות' – חברת עורכי דין

הנמל 2, חיפה

טל': 04-8600853 פקס: 04-8600854