מכירת נכסים בכינוס

נכסים בכינוס המוצעים למכירה על ידי המשרד.

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב אורנים 3 בעפולה

הידועה כגוש 16741 חלקה 35 תת חלקה 15

מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה ומחסן בשטח רשום של 65.89 מ"ר בקומה השניה בכניסה ב' בבניין המצוי ברחוב אורנים 3 בעפולה הידועה גם כגוש 16741 חלקה 35 תת חלקה 15 (להלן "הדירה").

הדירה נמכרת במצבה כפי שהיא (AS IS) ובאחריותו הבלעדית של המציע לבדוק בעצמו כל דבר ועניין הנוגע לדירה ולהצעתו את טיב הדירה, מצבה הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחה, ייעודה, מיקומה, מצב הזכויות בה, אפשרויות ניצולה, ההיתרים החלים לגביה, חיובי המס החלים וכל פרט והיבט אחר הנוגע לרכישה ולדירה.

הח"מ לא יהיה אחראי, בכל דרך שהיא, כלפי מי שיקנה את הדירה ו/או כלפי כל אדם אחר, למצבה ו/או לטיבה של הדירה ו/או לטיב הזכויות בה, לאישורים ו/או להיתרים לגבי הבנוי ו/או המצוי בה, לכל חיוב החל על הנכס ו/או בקשר לנכונותו של כל פרט ו/או מידע בקשר לדירה, בין אם ניתן לבררם בלשכת רישום המקרקעין, ברשות העירונית ו/או תכנונית ו/או ממשלתית ו/או בדירה עצמה ו/או בכל מקום אחר ובין אם לאו ואין באמור בהזמנה זו או במידע שיימסר על ידי הח"מ כדי להוות מצג כלשהו ואין להסתמך עליהם.

הצעות ניתן להגיש בכתב בלבד למשרדי הח"מ שכתובתו מטה, עד ליום 17.06.18 בשעה 16:00 על גבי טופס הצעה חתום בלבד אליו יצורפו המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת הח"מ והסכם מכר חתום על ידי המציע על כל נספחיו.

ההמחאה הבנקאית תושב למציע שהצעתו לא התקבלה ואילו במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה ניתן לקבל על ידי משלוח פרטים, כתובת דוא"ל ומס' טלפון נייד לכתובת office@rl-adv.com או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם משרד הח"מ.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי והוא רשאי לחזור בו מההזמנה להציע הצעות ו/או לשנותה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה חדשה וכן לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים, כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם.

מכירת הנכס כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בנצרת בפש"ר 15060-05-12.

  

עו"ד דורון ליברט,

נאמן על נכסי אלי פרץ, ת.ז. 24048233

בפש"ר (נצרת) 15060-05-12

רונן, ליברט ושות' – חברת עורכי דין

הנמל 2, חיפה

טל': 04-8600853 פקס: 04-8600854

הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת אוטובוסים

מוזמנות בזה הצעות לרכישת אוטובוסים כדלקמן:

  • אוטובוס ציבורי להסעה מיוחדת (M3) תוצרת "מאן גרמניה" מס' רכב 5729560 ש"י 09' דגם 360HOCL.
  • אוטובוס ציבורי להסעה מיוחדת (M3) תוצרת "דיימלר בנץ" מס' רכב 8510658 ש"י 06' דגם OC500 RF 1836.
  • אוטובוס ציבורי לסיור (M3) תוצרת "מאן גרמניה" מס' רכב 5633960 ש"י 07' דגם 360HOCL.
  • אוטובוס ציבורי להסעה מיוחדת (M3) תוצרת "מאן גרמניה" מס' רכב 5729460 ש"י 09' דגם 360HOCL.

את האוטובוסים ניתן לראות בתיאום מראש עם משרדנו.

האוטובוסים נמכרים במצבם כפי שהם ובמקום הימצאם (AS IS WHERE IS) ואין הח"מ אחראי למצב האוטובוסים, תקינותם, תכונותיהם, שלמותם ומצבם הפיזי/מכני, חובות בגין היטלים או אגרות ככל שישנם.

הצעות ניתן להגיש בכתב בלבד למשרדי הח"מ שכתובתו מטה, עד ליום 25.02.19 בשעה 16:00 על גבי טופס הצעה חתום בלבד אליו יצורפו המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת הח"מ והסכם מכר חתום על ידי המציע על כל נספחיו.

ההמחאה הבנקאית תושב למציע שהצעתו לא התקבלה ואילו במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

את נוסח טופס ההצעה ואת נוסח הסכם המכר ניתן לקבל על ידי משלוח פרטים, כתובת דוא"ל ומס' טלפון נייד לכתובת office@rl-adv.com או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם משרד הח"מ.

המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי והוא רשאי לחזור בו מההזמנה להציע הצעות ו/או לשנותה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה חדשה, למכור את האוטובוסים כולם יחדיו ו/או חלק מהם וכן לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים, כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם.

מכירת האוטובוסים כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה בפר"ק 52103-06-18.

עו"ד אביב רונן,

בתפקידו כמנהל המיוחד של חברת אחים ברוך את ניחוח הארץ בע"מ, ח.פ 512142837 (בפירוק)

בפר"ק (חיפה) 52103-06-18

רונן, ליברט ושות' – חברת עורכי דין

הנמל 2, חיפה

טל': 04-8600853 פקס: 04-8600854

 

הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת קרוסלת סוסים

מוזמנות בזה הצעות לרכישת קרוסלת סוסים מסוג"Merry go round 7mt"  מתוצרת חברת SBF, בקוטר 7 מטר, מס' סידורי 01.19.010T.  להלן: ("הקרוסלה"), אשר מצויה במתחם המסחרי "מבנה" בצומת גן שמואל.

הקרוסלה נמכרת במצבה כפי שהיא (AS IS) ובאחריותו הבלעדית של המציע לבדוק את טיב הקרוסלה. ואין הח"מ אחראי למצבה הפיזי/מכני של הקרוסלה.

הצעות ניתן להגיש בכתב בלבד למשרדי הח"מ שכתובתו מטה, עד ליום 31.12.18 בשעה 16:00 על גבי טופס הצעה חתום בלבד אליו יצורפו המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת הח"מ והסכם מכר חתום על ידי המציע על כל נספחיו.

ההמחאה הבנקאית תושב למציע שהצעתו לא התקבלה ואילו במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

את נוסח טופס ההצעה ואת נוסח הסכם המכר ניתן לקבל על ידי משלוח פרטים, כתובת דוא"ל ומס' טלפון נייד לכתובת office@rl-adv.com או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם משרד הח"מ.

הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי והוא רשאי לחזור בו מההזמנה להציע הצעות ו/או לשנותה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה חדשה וכן לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים, כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם.

מכירת הנכס כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה בפר"ק 71318-10-18.

 עו"ד דורון ליברט,

בתפקידו כמפרק זמני של חברת סטארטגיים בע"מ, ח.פ. 515267110

בפר"ק (חיפה) 71318-10-18

רונן, ליברט ושות' – חברת עורכי דין

הנמל 2, חיפה

טל': 04-8600853 פקס: 04-8600854